ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

    

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

๑. ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๒. ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31956_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 62)