ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้ ภายในวงเงิน 6,659,750 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
         ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -  4 เมษายน 2567 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31932_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 76)