ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ด้านรังสี (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน

    

               ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ด้านรังสี (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น
               จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ด้านรังสี (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31930_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 69)