รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  ลำดับที่ 1 - 3

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง วันที่ 22 มีนาคม  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 25 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร n41929_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 171)