ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อ วัสดุเอ็กซเรย์ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 81)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อ หมวดวัสดุการแพทย์ ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 65)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อ หมวดวิทยาศาตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 80)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน ประเภทวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 67.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 71)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 76)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย ปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 64)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 87)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 79)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 77)