ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้ ภายในวงเงิน 6,659,750 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
         ในการจัดซื้อครั้งนี้ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 - 18 มีนาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างคุณลักษณะและราคากลางงานจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n11924_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 87)