ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 12,997,650.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31920_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 94)