ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 5,933,812.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที 6 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31917_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 110)