รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ)      ลำดับที่ 1 - 2

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)                ลำดับที่ 1

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)    ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันพุธที่ 17  มกราคม 2567 

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร n41891_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 233)