รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       ลำดับที่ 1

ตำแหน่งพนักงานเปล                              ลำดับที่ 1 - 3  

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันจันทร์ที่ 15  มกราคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร n41889_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 151)