ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

       ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

       วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

๑. วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๐ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

๒. ซองถนอมเอกสาร  ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ และซองจดหมาย พับสี่ สีขาว มีตราโรงพยาบาล ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อเกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ

     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31888_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 122)