ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร (กลุ่มงานพัสดุ) จำนวน 3 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร (กลุ่มงานพัสดุ) ลำดับที่ 1 - 3 

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ) ลำดับที่ 1

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 1

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 15 ธันวาคม  2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 15 ธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41861_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 325)