ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

    

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าใช้สอย ประจำปีงบประมาณ2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 49)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดรายจ่ายงบดำเนินงาน ประเภทวัสดุ ปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 41)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทเภสัชกรรม,หมวดวัสดุทางการแพทย์.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2567.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 44)