ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

    

      ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ที่ นศ๐๐๓๓.๒.๑(๒)/ว๓๙๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

      ๑. เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

     ๒. เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

     ๓. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

     จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31852_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 109)