รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร(กลุ่มงานพัสดุ) จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ (องค์กรแพทย์)) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

สอบวันที่ 6 ธันวาคม  2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41851_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 329)