รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 1 

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ลำดับที่ 1 - 2

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1 ธันวาคม  2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1ธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41850_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 148)