ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

        ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด  จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

       ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด  จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้ 

       ๑. ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
       ๒. ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
       ๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
       ๔. เก้าอี้ผ่าตัดปรับไฟฟ้า จำนวน ๓ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิวอายเซอร์จิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)                                                                                                                                                                         ๕. เตียงผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังชนิดหมุนเตียงได้ ๓๖๐ องศา จำนวน ๑ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31849_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 15)