รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ลำดับที่ 1 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ 1

(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41834_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 335)