ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n11799_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 198)