ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างมีแบบแผน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างมีแบบแผน

ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51778_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 122)