รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11747_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 662)