ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

       ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

        ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๓,๑๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑๐.๒๐ บาท (สิบบาทยี่สิบสตางค์) / กิโลกรัม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n31732_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 9)