ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

      ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,140 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31720_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 218)