ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                       ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       

(e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 5/2566 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n31719_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 25)