รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวันจำนวน 17 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้      ลำดับที่ 1-12

2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก               ลำดับที่ 1-2

3.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       ลำดับที่ 1

4.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด       ลำดับที่ 1

5.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา         ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน วันที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าไม่มารายงานตัว

ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(ปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41717_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 377)