ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน" รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 7

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51712_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 137)