ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคล ประจำปีงบประมาณ 2566

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคล ประจำปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนงทางวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51711_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 153)