ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

           ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ราคากิโลกรัมละ 16 บาท (สิบหกบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n31683_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 89)