ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31678_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 116)