ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเลเซอร์พลังงานสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเลเซอร์พลังงานสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๒-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดเอกสาร n31669_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 205)