รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน จำนวน 9 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล              ลำดับที่ 1

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                   ลำดับที่ 1

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโนบายและแผน ลำดับที่ 1

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                ลำดับที่ 1

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                  ลำดับที่ 1-3

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ลำดับที่ 1

7. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี        ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าไม่มารายงานตัว ในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์                          (ปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2566)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41666_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 567)