รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 1 ต.ค.65

    

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 1 ต.ค.65 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11640_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 429)