ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

          ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  โครงการประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เตีย กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

         ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ที อี คิว จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31595_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 366)