ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

2. โครงการอบรมระยะสั้น (แบบสัญจร) เรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

3. โครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยวิกฤต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51593_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 157)