ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

        ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31579_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 227)