ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว มาเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดเอกสาร n31572_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 271)