ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (POWER GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเชิื่อมต่อระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

         ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โครงการประกวดราคาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง (POWER GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเชิื่อมต่อระบบ กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

         ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31567_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 143)