ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565

    

ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและที่หน่วยงานต้นสังกัด

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51496_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 100)