ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประชุมวิชาการ

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Pre-congress PED PUL CCM Workshop: Ultrasound in Pediatric Respiratory & Critical Care & PED ECMO Workshop"

ระหว่างวันที่ 23 -24 พฤษภาคม 2565

และประชุมวิชาการ "Pediatric Respiratory Diseases: Strategies for Successful Practice"

ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51461_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 140)