ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒,๖๔๒ ตารางเมตร แบบเอกชน (YBM) จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลสิชล

    

          ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ 5/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,642 ตารางเมตร แบบเอกชน (YBM) จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลสิชล กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 มีนาคม 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น

         ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด ซึ่งได้เสนอราคาเป็นเงินจำนวน 29,700,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดยืนราคา 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     

ดาวน์โหลดเอกสาร n11429_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 598)