ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การพยาบาลเด็ก"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การพยาบาลเด็ก" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51415_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 165)