ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 

- หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 1 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565
- หลักสูตร Holistic Diabetes Management and DSMES ครั้งที่ 2 วันที่ 12-16 กันยายน 2565
- หลักสูตร โภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51411_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 376)