ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริต ไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ"        รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51410_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 165)