ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

    

เข้าเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51409_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 239)