ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 18 พฤศจิกายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 45,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51397_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 139)