ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 

โดยมีค่าลงทะเบียนเฉพาะในประเทศ จำนวน 60,000 บาท และค่าลงทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 99,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51396_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 159)