ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

    

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

โดยมีค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและศึกษาเฉพาะในประเทศ จำนวน 60,000 บาท และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 99,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51367_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 243)