ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. 9)

    

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติฯ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส. 9)

เข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์และแบบห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 19 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51363_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 298)