ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์)

    

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 4 (ออนไลน์) สำหรับผู้บริหารจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ จำนวน 50 ท่าน

ระหว่างวันที่  21 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 

โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 33,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51360_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 285)