ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษายาเสพติด

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดรักษายาเสพติด 

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 

สามารถลงทะเบียนผ่านใบตอบรับการอบรมภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51307_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 157)